Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

Forskningen och dess goda resultat är givetvis en bidragande faktor till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle skänka upprinnelse till ett oerhört intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började gradvis få fäste och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till kraftig övervikt uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig föda och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till hälsa. Mer atkinsinfo här

En klar styrka med Atkinsdieten som även lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara aptitlig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så sätt blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten under 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten oupphörligt varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten alltid haft en populär ställning i sammanhang som har haft med hälsa samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd ska en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet samt institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får massor människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.