Att sanera kan göras på olika sätt

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Illa lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar noggrant. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Länk till mer data

Det är betydelsefullt att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, och att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt bestående avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket de facto medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.