Håll krypgrunden fri från fuktskador och mögel

En krypgrund är en typ av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan, istället för källare. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns dock en hel del typiskt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt härrör från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning för fuktskador, särskilt under sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av till exempel fukt i byggnadsmaterial alternativt p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undvika detta är det viktigt att man direkt tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån samt annat byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på om huset är byggt på berg eftersom det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan resultera i ovanstående besvär. Mer info: På denna sajten

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte bara kan vara direkt ohälsosamma för människor utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad olika symptom. Det är även viktigt att ha i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga kvantitet för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har fixat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan dålig lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka nya fuktskador.

Om man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att ta bort mögel är att fullkomligt ta bort och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan utföra detta så fungerar det också att rengöra angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.