Mikrobiell påväxt – organismer som kan resultera i mögel

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är oviss på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan även använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation och isolering ifall det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas ta bort det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta samt att man äger en god ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan finna ett fotfäste. Läs mer här

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.