Mögelsvampen kan angripa massor ytor

Det första man brukar tänka på i förbindelse med mögelsvamp är dålig lukt samt problem. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet transportera näringsämnen och vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan växa sig oerhört stor och kan dessutom leta sig in i porösa material så som trä samt betong. Det är alltså vanligtvis enbart en liten del som syns.

Mögel som inte bildar giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel alltid av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma om det får växa till sig i ett hus.

En del grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom i synnerhet för människor som har nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal utmattning, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså relativt vaga symptom som inte ständigt för tankarna åt mögel. Ifall man upplever symptom som ovanför nämnda är en god idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus ifall de upplever liknande saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är smått och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att bruka klorin, som onekligen fungerar på dessa ytor, mer är oerhört giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för motsatt verkan påtaglig ifall man använder klorin med tanke på att det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och tillintetgöra allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen inom kort blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre val än Klorin är Tvärstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet förekommer på mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod alternativt fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där tillintetgöra mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man ges ekonomiskt support från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det ofta inte med avfuktare samt mögeldödande medel utan man måste undanröja allt det angripna materialet. Läs mer här Det är ett omständigt och dyrt projekt, men även det enda som inte endast tar bort mögelsvampen utan även sporer och mykotoxiner.